DIZIM X DTS GROUP | LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Dizim & DTS Group ký kết hợp tác trong lĩnh vực AI và chuyển đổi số

| English version below |

Ngày 30/8/2023, tại trụ sở của DTS Group đã diễn ra lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa Dizim – công ty tiên phong ứng dụng công nghệ AI sản xuất video với trợ lý ảo và DTS Group – tổ hợp chuyển đổi số hàng đầu với sứ mệnh gia tăng năng lực số quốc gia. Đây là một sự kiện quan trọng, mở ra những cơ hội và triển vọng mới cho cả hai bên cũng như cho cộng đồng.

DTS Group là tổ hợp chuyển đổi số hàng đầu với sứ mệnh gia tăng năng lực số quốc gia. Đây là liên minh các công ty công nghệ, truyền thông, cùng chung sứ mệnh hỗ trợ SMEs chuyển đổi số. Trong đó công ty DTS Group là công ty giữ vai trò chủ tịch liên minh, điều hành hoạt động. DTS Group có các lĩnh vực hoạt động chính là: phần mềm, thiết bị số, dịch vụ số, nền tảng số và giáo dục số. DTS Group đã có nhiều thành tựu và đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Dizim là nền tảng ứng dụng AI sản xuất video với trợ lý ảo. Cung cấp giải pháp giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình sản xuất video bằng công nghệ AI tiên tiến. Với Dizim, người dùng có thể sáng tạo video phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau như: bán lẻ, truyền thông, giáo dục,…một cách dễ dàng và tiết kiệm hơn rất nhiều lần so với phương thức sản xuất video truyền thống.

Hợp tác chiến lược giữa Dizim và DTS Group được xây dựng trên cơ sở bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau về công nghệ AI tiên tiến trong hành trình chuyển đổi số gia tăng năng lực số quốc gia ở hiện tại và tương lai gần. 

Đặc biệt, trong lễ ký kết hợp tác đầu tư lần này, DTS cũng đã ký kết đầu tư gói truyền thông cho Dizim với trị giá $30,000 dựa trên định giá hiện tại của Dizim là $4,000,000. 

Và hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực sau:

  • Triển khai và áp dụng các giải pháp AI của Dizim vào hệ sinh thái của DTS Group.
  • Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và nguồn lực về công nghệ AI.
  • Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá và phát triển cộng đồng công nghệ AI, nhằm nâng cao nhận thức và khả năng ứng dụng của doanh nghiệp và người dùng.

Hợp tác chiến lược giữa Dizim và DTS Group hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giá trị cho cả hai bên, cũng như cho cộng đồng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ AI tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự chuyển đổi số và gia tăng năng lực số quốc gia. 

——————————–

| English Version | MOU SIGNING CEREMONY

Dizim & DTS Group signed a cooperation agreement in the field of AI and digital transformation

On August 30, 2023, at the headquarters of DTS Group, an investment combination festival took place between Dizim – the first AI technology video production technology supported by Digital Virtual and DTS Group – digital transformation synthesis. leading with the mission of increasing national digital energy. This is an important event, opening up opportunities and developing new prospects for both sides as well as for the community.

DTS Group is a leading digital transformation group with the mission of increasing national digital capacity. This is an alliance of technology and media companies, sharing the same mission of supporting small and medium-sized enterprises in digital transformation. In which, DTS Group is the company that holds the role of chairman of the alliance and manages operations. DTS Group’s main areas of activity are: software, digital devices, digital services, digital platforms and digital education. DTS Group has many products and contributions to the development of the information technology and digital transformation industry in Vietnam.

Besides, Dizim is an AI production video application platform with supported virtualization. Providing solutions to solve difficult problems in video production using advanced AI technology. With Dizim, users can create videos suitable for many different fields such as retail, media, education,… much easier and more economical than video production methods.

In particular, during this investment cooperation signing ceremony, DTS also signed an investment communication package for Dizim with a value of $30,000 based on Dizim’s current price of $4,000,000.

The strategic cooperation between Dizim and DTS Group is built on the basis of complementarity and mutual support of advanced AI technology in the transformation process of strengthening the current and near future capabilities of the country. Specifically, the two sides will cooperate in the following areas:

  • Deploy and apply Dizim’s AI solutions into DTS Group’s ecosystem.
  • Share experiences, knowledge and resources about AI technology.
  • Combine the organization of communication activities, promotion and development of the AI technology community, improving cognitive formulas and application capabilities of businesses and users.

The strategic cooperation between Dizim and DTS Group promises to bring a lot of value to both parties, as well as to the community. This is an important step forward in the development and application of AI technology in Vietnam, contributing to promoting digital transformation and increasing national digital capacity.

Post a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *