Điều khoản dịch vụ của DIZIM

Có hiệu lực từ 10 tháng 10, 2022

DIZIM cho phép bạn sử dụng một số tính năng hoặc nội dung cao cấp với một khoản phí tính một lần hoặc tính theo định kỳ, áp dụng cho các tính năng hoặc nội dung tương ứng (gọi chung là “Dịch vụ có tính phí”). Các Dịch vụ có tính phí bao gồm thuê và mua video template, đăng ký dịch vụ quản lý và đăng bài đa kênh, đăng ký dịch vụ lắng nghe và phân tích mạng xã hội, đăng ký tính năng và các dịch vụ khác trên DIZIM mà DIZIM có thể sẽ cung cấp trong tương lai. Các giao dịch và mọi hình thức bạn sử dụng các Dịch vụ có tính phí đều phải tuân thủ các Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ có tính phí của DIZIM (“Điều khoản dịch vụ có tính phí”).

1. Sự chấp nhận của bạn

Bằng việc sử dụng một Dịch vụ có tính phí, bạn thể hiện sự đồng ý của mình đối với (1) các Điều khoản dịch vụ có tính phí này; và (2) Điều khoản dịch vụ của DIZIM, Thông báo về quyền riêng tư, và Nguyên tắc cộng đồng áp dụng cho vị trí địa lý của bạn, cũng như tất cả các điều khoản và điều kiện khác áp dụng chung cho trang web DIZIM.  Chúng tôi sẽ gọi chung các văn bản này là các “Điều khoản”. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này. Nếu không hiểu rõ các Điều khoản này hoặc không chấp nhận bất cứ phần nào trong đó, thì bạn sẽ không được phép sử dụng các Dịch vụ có tính phí.

Mỗi lần bạn đặt mua một Dịch vụ có tính phí (bao gồm cả khi bạn đặt mua gói đăng ký cá nhân hoặc mặt hàng nội dung), nghĩa là bạn tham gia một hợp đồng riêng biệt cho các dịch vụ theo các Điều khoản này. Khi bạn hoàn tất giao dịch mua, nghĩa là bạn thể hiện mong muốn tham gia một hợp đồng ràng buộc cho việc cung cấp các Dịch vụ có tính phí tương ứng.

2. Chính sách thanh toán, hoàn tiền và hủy

Thanh toán: DIZIM chấp nhận thanh toán qua phương thức thanh toán hiện tại do bạn cung cấp trước khi mua hàng và các hình thức thanh toán khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn tùy từng thời điểm. Bạn phải có một hình thức thanh toán được chấp nhận hợp lệ trong hồ sơ để mua các Dịch vụ có tính phí hoặc tham gia các ưu đãi dùng thử miễn phí hoặc các ưu đãi miễn phí khác có liên quan đến các Dịch vụ có tính phí. Bạn đồng ý tuân thủ mọi Điều khoản dịch vụ liên quan hoặc thỏa thuận pháp lý khác, dù là với DIZIM, Google hay bên thứ ba, vốn là bên quy định việc bạn sử dụng một phương thức xử lý thanh toán cho trước. Giá của bất kỳ Dịch vụ có tính phí nào cũng có thể sẽ thay đổi vào bất cứ lúc nào, đồng thời, DIZIM không cung cấp biện pháp bảo vệ giá hoặc hoàn tiền trong trường hợp giảm giá hoặc khuyến mại. Bạn đồng ý thanh toán cho mọi Dịch vụ có tính phí mà bạn đặt mua. DIZIM sẽ tính vào thẻ tín dụng của bạn hoặc hình thức thanh toán khác số tiền bằng với mức giá được niêm yết cho Dịch vụ có tính phí tương ứng, cùng với các khoản tiền khác có liên quan đến thuế hiện hành, phí ngân hàng và biến động tiền tệ. Nếu mua bất kỳ gói đăng ký tự động gia hạn nào, bạn đồng ý rằng DIZIM sẽ tính phí vào phương thức thanh toán trong hồ sơ vào ngày đầu tiên của mỗi chu kỳ thanh toán cho gói đăng ký tương ứng. Nếu phương thức thanh toán trên hồ sơ không còn hợp lệ nữa do thẻ tín dụng đã hết hạn hoặc lý do tương tự khác và chúng tôi không thể tính phí bạn vào chu kỳ thanh toán tiếp theo, thì DIZIM giữ quyền thu hồi ngay lập tức quyền sử dụng bất kỳ Dịch vụ có tính phí nào mà bạn đã đặt mua cho đến khi bạn cập nhật phương thức thanh toán của mình. Nếu bạn không cập nhật phương thức thanh toán trong thời gian hợp lý, DIZIM có thể sẽ hủy gói đăng ký của bạn.

Thuế: Nếu DIZIM được yêu cầu thu hoặc thanh toán bất kỳ khoản thuế nào liên quan đến việc bạn mua Dịch vụ có tính phí, bạn sẽ là người trả các khoản thuế đó vào mỗi lần bạn thực hiện giao dịch mua. Ngoài ra, nếu pháp luật yêu cầu, bạn có trách nhiệm báo cáo và thanh toán một số loại thuế nhất định liên quan đến việc mua và sử dụng Dịch vụ có tính phí. Các loại thuế này có thể bao gồm thuế nhập khẩu, phí hải quan hoặc các loại thuế khác (trừ thuế thu nhập), cùng với bất kỳ khoản phạt hoặc lợi tức có liên quan nào, áp dụng cho giao dịch mua hoặc quốc gia nơi bạn thực hiện giao dịch mua đó.

Hoàn tiền: Bạn có thể hủy giao dịch mua và nhận tiền hoàn lại miễn là bạn chưa bắt đầu sử dụng Dịch vụ có tính phí tương ứng đã đặt mua và bạn gửi yêu cầu không trễ hơn 7 ngày làm việc sau khi đơn đặt hàng đã hoàn tất. Xin lưu ý rằng nếu đơn đặt hàng của bạn có bao gồm bản dùng thử miễn phí (theo như mô tả bên dưới), thời hạn 7 ngày để yêu cầu hoàn tiền sẽ bắt đầu khi thời hạn dùng thử miễn phí bắt đầu, chứ không phải là sau đó khi bạn nhận được hóa đơn cho Dịch vụ có tính phí.  Bạn phải gửi yêu cầu hoàn tiền đến nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bằng cách nhấp vào “Trợ giúp” bên cạnh giao dịch mua tương ứng trên trang Giao dịch mua hoặc bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng tại đây. Chúng tôi có toàn quyền quyết định trong việc phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu hoàn tiền sau 7 ngày làm việc, trừ trường hợp Dịch vụ có tính phí bị lỗi. Trong trường hợp số tiền hoàn lại được gửi sau 7 ngày đối với bất kỳ Dịch vụ có tính phí theo gói đăng ký nào, bạn có thể sẽ được hoàn tiền một phần, chia theo tỷ lệ cho thời gian còn lại của gói đăng ký. Nếu bạn nhận được tiền hoàn lại vì bất kỳ lý do gì, DIZIM giữ quyền chấm dứt quyền sử dụng Dịch vụ có tính phí tương ứng mà bạn đã mua.

Hủy đăng ký: Nếu mua gói đăng ký tự động gia hạn cho một Dịch vụ có tính phí, bạn có thể hủy đăng ký vào bất cứ lúc nào trước khi kết thúc chu kỳ thanh toán hiện tại và việc hủy sẽ có hiệu lực từ chu kỳ thanh toán tiếp theo. Từ khi hủy cho đến khi bắt đầu chu kỳ thanh toán tiếp theo, bạn sẽ vẫn có quyền sử dụng Dịch vụ có tính phí và sẽ không nhận được tiền hoàn lại hoặc số tiền ghi có cho bất kỳ số ngày nào còn lại trong chu kỳ thanh toán hiện tại.

Dùng thử miễn phí: DIZIM có thể sẽ cung cấp bản dùng thử miễn phí cho những người mới đăng ký Dịch vụ có tính phí. Nếu bạn mua một gói đăng ký cho Dịch vụ có tính phí có bao gồm bản dùng thử miễn phí, bạn sẽ được sử dụng miễn phí Dịch vụ có tính phí đó trong suốt thời gian dùng thử miễn phí. Khi thời hạn dùng thử kết thúc, bạn sẽ phải chịu một mức phí bằng với giá của gói đăng ký và sẽ tiếp tục trả khoản phí này cho đến khi bạn hủy đăng ký. Để tránh mọi khoản phí, bạn phải hủy trước khi kết thúc thời hạn dùng thử miễn phí.

Đặt hàng trước: DIZIM có thể sẽ cung cấp khả năng đặt hàng trước một số mặt hàng nội dung nhất định có sẵn trong các Dịch vụ có tính phí. Khi bạn đặt hàng trước một số mặt hàng nội dung, trừ khi có lưu ý khác tại thời điểm mua, giao dịch sẽ được hoàn tất và thẻ tín dụng của bạn sẽ bị tính phí vào ngày chúng tôi cung cấp cho bạn mặt hàng nội dung tương ứng. Bạn có thể hủy đơn đặt hàng trước của mình vào bất cứ lúc nào trước thời điểm chúng tôi cung cấp cho bạn mặt hàng nội dung đó. Trong một số trường hợp, DIZIM có thể sẽ cần hủy đơn đặt hàng trước mà bạn đã đặt, và trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

3. Sử dụng các Dịch vụ có tính phí

Yêu cầu về thiết bị và sử dụng. Một số loại Dịch vụ có tính phí nhất định có thể sẽ yêu cầu bạn sử dụng một thiết bị đáp ứng các yêu cầu về hệ thống và khả năng tương thích cho Dịch vụ có tính phí đó, và yêu cầu này có thể sẽ thay đổi tùy từng thời điểm. Để biết thêm thông tin về các thiết bị được hỗ trợ và yêu cầu kỹ thuật, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Ngoài ra, việc bạn sử dụng các Dịch vụ có tính phí phải tuân thủ Quy tắc sử dụng Dịch vụ có tính phí của DIZIM, quy định cách thức bạn có thể truy cập hoặc sử dụng các loại Dịch vụ có tính phí khác nhau trên DIZIM (ví dụ: giới hạn thiết bị và thời gian xem tương ứng).

Hạn chế địa lý. Dịch vụ có tính phí và một số nội dung nhất định có sẵn trong các Dịch vụ có tính phí hiện chỉ có sẵn ở một số quốc gia. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn nào nhằm miêu tả sai về bản thân như là cư dân của quốc gia được hỗ trợ. Đồng thời, bạn sẽ không tìm cách luồn lách bất kỳ hạn chế nào đối với quyền truy cập hoặc tình trạng còn hàng của các Dịch vụ có tính phí hoặc nội dung có sẵn trong các Dịch vụ có tính phí.

4. Giấy phép

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ Dịch vụ có tính phí nào, toàn bộ hoặc một phần liên quan đến bất kỳ hoạt động trình diễn công khai nào ngay cả khi không tính phí (trừ trường hợp việc sử dụng đó sẽ không cấu thành hành vi vi phạm bản quyền). Bạn sẽ nhận được giấy phép không độc quyền để truy cập Dịch vụ có tính phí. Đồng thời, tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi trong các Dịch vụ có tính phí (bao gồm mọi nội dung được cung cấp qua các Dịch vụ có tính phí) không được cấp riêng cho bạn trong các Điều khoản này sẽ do DIZIM và người cấp phép giữ. Nếu DIZIM xác định hợp lý rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong Điều khoản dịch vụ có tính phí, các quyền của bạn trong Mục 4 này sẽ chấm dứt ngay lập tức và DIZIM có thể sẽ chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ có tính phí và/hoặc tài khoản DIZIM của bạn mà không cần thông báo và không hoàn tiền cho bạn.

5. Hạn chế

Khi bạn sử dụng Dịch vụ có tính phí, bạn không được (hoặc tìm cách):

  • sử dụng Dịch vụ có tính phí theo phương thức bất hợp pháp hoặc cho mục đích bất hợp pháp;
  • chia sẻ mật khẩu tài khoản DIZIM của bạn với người khác để cho phép họ truy cập bất kỳ Dịch vụ có tính phí nào mà người đó không đặt mua;
  • sao chép, bán, thuê hoặc cấp phép thứ cấp Nội dung của các Dịch vụ có tính phí cho bất kỳ bên thứ ba nào;
  • luồn lách, thiết kế ngược, sửa đổi, vô hiệu hóa hoặc giả mạo bất kỳ công nghệ bảo mật nào mà DIZIM sử dụng để bảo vệ Dịch vụ có tính phí hoặc khuyến khích hoặc giúp bất kỳ ai khác làm như vậy;
  • truy cập Dịch vụ có tính phí bằng phương tiện khác không được DIZIM ủy quyền; hoặc
  • xóa mọi thông báo hoặc nhãn độc quyền trên các Dịch vụ có tính phí.

6. Thay đổi

Thay đổi hoặc ngừng cung cấp các Dịch vụ có tính phí. DIZIM giữ quyền thay đổi khả năng và phạm vi cung cấp của các Dịch vụ có tính phí. Ngoài ra, chúng tôi giữ quyền sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng bất kỳ Dịch vụ có tính phí nào có hoặc không có thông báo cho bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ việc sửa đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt nào.Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng yêu cầu hoàn tiền của bạn theo mô tả ở trên.

Xóa bỏ hoặc không cung cấp nội dung. Trong một số trường hợp nhất định, nội dung có trong Dịch vụ có tính phí có thể không còn được cung cấp nữa do các hạn chế từ các đối tác của chúng tôi, là những bên cấp phép sử dụng nội dung đó cho chúng tôi, hoặc các nguyên nhân khác về chính sách hoặc pháp lý. DIZIM sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ trường hợp không còn cung cấp nào như vậy.

Thay đổi Điều khoản dịch vụ có tính phí. Chúng tôi cũng có thể sẽ thay đổi các Điều khoản dịch vụ có tính phí này tùy từng thời điểm, do đó, chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem phiên bản mới nhất tại https://dizim.ai/dieu-khoan-su-dung. Nếu Điều khoản dịch vụ có tính phí thay đổi, bạn sẽ có cơ hội xem lại các điều khoản mới khi bạn mua bất cứ Dịch vụ có tính phí nào tiếp theo. Bằng việc hoàn tất giao dịch mua, bạn thể hiện sử đồng ý của mình đối với Điều khoản dịch vụ có tính phí mới. Hơn nữa, bạn cũng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ áp dụng chung cho việc bạn sử dụng Dịch vụ (bao gồm mọi Dịch vụ có tính phí mà bạn đã mua trong quá khứ) và tất cả các lần mua sau đó (cho đến khi Điều khoản dịch vụ có tính phí thay đổi một lần nữa). Nếu bạn không chấp nhận Điều khoản dịch vụ có tính phí đã cập nhật thì bạn không được mua bất kỳ Dịch vụ có tính phí nào khác. Đồng thời, phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ có tính phí mà bạn đã chấp nhận sẽ tiếp tục áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ có tính phí đã mua trước đó.

7. Các điều khoản khác

7.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng một số nội dung có trong các Dịch vụ có tính phí có thể bị coi là phản cảm đối với một số người và rằng nội dung đó có thể sẽ không được dán nhãn như vậy. Ngoài ra, một số thông tin mô tả nhất định về các Dịch vụ có tính phí hoặc nội dung có trong các Dịch vụ có tính phí không được đảm bảo là chính xác. Bạn đồng ý tự chịu rủi ro khi sử dụng các Dịch vụ có tính phí và tuân thủ luật pháp hiện hành, DIZIM sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ nội dung nào bạn thấy phản cảm.

7.2 Công Ty Cổ Phần DIZIM hiện là công ty cung cấp các Dịch vụ có tính phí này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua thư tại: customer.success@dizim.ai

Bạn có thể gửi khiếu nại và/hoặc phản hồi về trải nghiệm Dịch vụ có tính phí của mình đến địa chỉ trên hoặc gửi trực tuyến theo hướng dẫn ở trên. Bạn cũng có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bằng cách nhấp vào “Trợ giúp” bên cạnh giao dịch mua hàng có liên quan trên trang Giao dịch mua hoặc bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ.

7.3 Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm (và DIZIM không chịu trách nhiệm với bạn) về việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ có tính phí nào, bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ nào của bạn theo Điều khoản dịch vụ có tính phí, cũng như về hậu quả (bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào mà DIZIM có thể sẽ chịu) từ bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy.

7.4 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí kịp thời và cung cấp cho chúng tôi thẻ tín dụng hợp lệ hoặc hình thức thanh toán khác được DIZIM chấp nhận. NGOÀI RA, BẠN XÁC NHẬN RẰNG VIỆC BẠN CHẤP NHẬN TRỰC TUYẾN SẼ CẤU THÀNH MỘT HỢP ĐỒNG RÀNG BUỘC GIỮA BẠN VÀ DIZIM VÀ THỂ HIỆN Ý ĐỊNH CỦA BẠN VỀ VIỆC CHỊU SỰ RÀNG BUỘC VỚI CÁC HÌNH THỨC CHẤP NHẬN TRỰC TUYẾN ĐÓ CỦA BẠN.

7.5 THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, DIZIM HOẶC CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CỦA MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT CỨ VÀ MỌI NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG NÀO DO BẠN HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA BẠN ĐƯA RA, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ VƯỢT QUÁ CÁC KHOẢN THANH TOÁN THỰC TẾ MÀ DIZIM ĐÃ NHẬN VÀ GIỮ LẠI TỪ BẠN CHO CÁC DỊCH VỤ CÓ TÍNH PHÍ ĐÓ.

7.6 Trừ khi luật pháp hiện hành không cho phép, bạn xác nhận và đồng ý rằng các Điều khoản dịch vụ có tính phí này, giao dịch của bạn cho Dịch vụ có tính phí và mối quan hệ của bạn với DIZIM theo các Điều khoản dịch vụ có tính phí này sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, bất kể các xung đột về nguyên tắc luật pháp. Đồng thời, mọi khiếu nại hay tranh chấp phát sinh toàn bộ hoặc một phần từ việc bạn sử dụng Trang web và các Dịch vụ có tính phí của DIZIM sẽ do tòa án tại khu vực tài phán có thẩm quyền ở Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam, toàn quyền quyết định.

7.7 Bạn xác nhận và đồng ý rằng giao dịch của bạn cho Dịch vụ có tính phí là với Công Ty Cổ Phần DIZIM